Stadgar

Nedan presenteras Polstjärnas ursprungliga stadgar. För aktuell organisation, klicka här.

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Polstjärna.

§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige uppmuntra existerande eldsjälar att fortsätta sitt viktiga arbete och att inspirera andra. Med eldsjäl avses en fysisk person som i sann medmänsklig anda arbetar, ideellt eller professionellt, för barn och ungdomar. Insatsen ska präglas av ett brinnande och varaktigt personligt engagemang.

Ändamålet ska i första hand fullföljas genom att ge stöd, ekonomiskt eller annat, till insamlingar som drivs av eldsjälar. I första hand ska verksamheten inriktas på insamlingar som drivs lokalt, kanske helt dolt för den breda allmänheten, men påtagligt för det enskilda barnet eller ungdomen. Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara en del av grunden i all verksamhet.

Stiftelsens ändamål kan i andra hand tillgodoses även genom stöd till institutioner, förvaltningar, stiftelser, föreningar och andra för främjande av ovan angivna ändamål.

Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder, än nu nämnda, förverkliga sitt ändamål.

Styrelsen, eller den eller de personer som företräder styrelsen, måste inhämta ett minimum av nödvändig information om mottagaren av ekonomiskt stöd så att behovet kan verifieras.

§ 3 Stiftelsens medel

För främjande av stiftelsens ändamål får såväl kapital som avkastning tas i anspråk.

För främjande av stiftelsens ändamål får stiftelsen även använda bidrag, gåvor och testamentsförordnanden från utomstående samt andra medel, som kan tillfalla stiftelsen.

Stiftelsens styrelse

§ 4

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

§ 5

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter. Stiftelsens första ledamöter ska vara: Karl Lindqvist, Marianne Wik och Karin Führ Lindqvist. Samtliga utses för en tid av två år där ej annat sägs nedan. Suppleanter väljs av ledamöterna för en tid av ett år. Om ledamot avsäger sig sitt uppdrag utser styrelsen en ny styrelseledamot i dennes ställe. Nya ledamöter och suppleanter väljs av kvarvarande ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande.

Karl Lindqvists uppdrag som ledamot gäller till en början för en tid av fem (5) år. Vid eventuellt omval av Karl Lindqvist därefter ska övriga bestämmelser i denna paragraf tillämpas.

§ 6

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för när annat ej föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

Även den eller de personer som styrelsen utser att företräda stiftelsen tecknar dess namn och firma.

§ 7 Förmögenhetsförvaltning

Stiftelsens tillgångar förvaltas av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på ett betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheter till avkastning tillvaratas. Förvaltning av stiftelsens förmögenhet får endast ske i placeringar med låg risk och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hänsyn taget till att medel måste finnas likvida för fullgörande av ändamålet.

§ 8 Styrelsemöten

Styrelsen har ordinarie möte minst två (2) gånger om året som ordföranden kallar till eller i övrigt då någon styrelseledamot begär det.

§ 9 Styrelseprotokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses.

Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 10 Räkenskaper och revisor

Stiftelsens räkenskaper omfattar kalenderår.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor, som utses av styrelsen.

Revisorns uppdrag kan avslutas om denne eller styrelsen så begär. Styrelsen ska då utse ny revisor i den avgångnes ställe.

§ 11 Tillsyn

Stiftelsen är underkastad tillsyn i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

§ 12 Ändring av stiftelsens stadgar

Förutom §§ 2, 5 och 12 kan dessa stadgar ändras genom beslut av styrelsen vid två på varandra följande sammanträden, vilka dock inte behöver vara ordinarie.

Stiftelsens ändamål i § 2 får inte ändras utan Kammarkollegiets medgivande.

Bestämmelserna i § 5 kan ändras endast genom enhälligt beslut av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

Denna § 12 får inte ändras.

I samband med förslag till ändring av stadgar ska stiftaren bli informerad i förväg. Stiftaren måste samtycka för att ändring ska kunna ske.

§13 Uteslutning

Styrelseledamot får inte uteslutas ur styrelsen av annan anledning än att denna har motarbetat stiftelsens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat stiftelsens intresse.

§14 Upplösning

Endast en enig styrelse med alla ledamöter närvarande kan besluta om upplösning av stiftelsen utan tillstånd av myndighet. Stiftelsens kapital ska vid en upplösning tillfalla de i §2 angivna ändamålen.