Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för att administrera gåvor till stiftelsen och de enskilda projekten. Uppgifterna samlas in av insamlingsstiftelsen Polstjärna i syfte att erhålla tillräcklig information om givare.

Personuppgiftsansvarig
Karl Lindqvist på Insamlingsstiftelsen Polstjärna. E-post info@polstjarna.se

Vilka uppgifter behandlas?
De uppgifter som behandlas är den information som matas in i formuläret i samband med gåvor. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).

Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).